Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Početna / Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Namjena Programa

Program je namijenjen djeci predškolske dobi od navršenih pet godina života do polaska u osnovnu školu koja su obuhvaćena redovitim desetosatnim programom, ali i onoj koja nisu uključena ni u jedan drugi program.

Ciljevi i zadaće Programa

Cilj Programa je omogućiti svakom djetetu maksimalan razvoj njegovih potencijala, doprinijeti razvoju osjetljivosti za engleski jezik, ostvarenju njegovih postignuća u usvojenosti rječnika, jezičnih struktura i vještina temeljne komunikacije djeteta u skupini na engleskom jeziku, s naglaskom na utjecaj na cjeloviti rast i razvoj djeteta.

Kroz prirodnu, spontanu i opuštenu interakciju i komunikaciju odgojitelja s djetetom na hrvatskom i engleskom jeziku u svakodnevnim uobičajenim situacijama u vrtiću i kroz posebno planirane i izvođene aktivnosti važno je:

  • kod djeteta razvijati zanimanje za engleski jezik te kulturu i običaje zemlje čiji jezik uči
  • razvijati kod djeteta osjećaj sigurnosti i samopouzdanja u spontanom izražavanju na engleskom jeziku
  • postupno razvijati slušno razumijevanje i izražavanje na engleskom jeziku sukladno interesima i potrebama djeteta
  • poticati usvajanje osnovnog jezičnog rječnika, jezične strukture i jezične funkcije
  • njegovati kod djeteta ispravan govor, ritam i intonaciju
  • pobuđivati interes djeteta za komunikaciju na engleskom jeziku
  • razvijati djetetovu motivaciju za daljnjim učenjem engleskog jezika
  • razvijati interes djeteta za druge ljude, druge zemlje i druge jezike postupnim uvođenjem u svijet stranih kultura i civilizacija

Obilježja Programa

U predškolskoj dobi djeca engleski jezik ne uče, već ga usvajaju spontano, lagano i situacijski kroz igru, u svakodnevnim uobičajenim životnim situacijama i u posebno planiranim i izvođenim aktivnostima. Za stvaranje motivacije za daljnjim učenjem stranog jezika, odnosno usvajanja temeljnih znanja i vještina, bitan je, pa čak i presudan, prvi susret sa stranim jezikom (Zavod za školstvo, 2005). Rano usvajanje stranih jezika u predškolskoj dobi treba biti u funkciji razvoja osjećaja sigurnosti, samopouzdanja, spontanosti i spremnosti za učenje drugih stranih jezika.

Način ostvarivanja Programa

Komunikacija na stranom jeziku ostvarivat će se spontano i opušteno – primanjem i prenošenjem smislenih poruka, odnosno uporabom stranog jezika u prirodnim životnim situacijama, ostvarivanjem osnovnih djetetovih potreba i uvažavanjem njegovih interesa kroz svakodnevne uobičajene situacije te kroz organizirane aktivnosti u skupini, u manjim skupinama i individualno.

Posebno ćemo voditi brigu o usklađivanju uporabe stranog jezika s materinskim jezikom te smisleno davati prvenstvo jednom od njih, u skladu s određenim situacijama i potrebama djeteta. Sadržaji će biti vezani uz primarni program na materinskom jeziku, prateći ga i uklapajući se u njegov ritam tijekom pedagoške godine. Engleski jezik djeca će usvajati u svakodnevnim i prirodnim situacijama, od trenutka pozdravljanja pri ulasku u grupu, preko svih ponuđenih aktivnosti u komunikaciji s odgojiteljem i drugom djecom. Osnovni vokabular djeca će usvajati iz dobro poznatih i bliskih sadržaja i tema. Jezične i gramatičke strukture djeca će moći usvajati kroz razne pjesmice, brojalice, priče, slikovnice i raznovrsne igre i dramatizacije. Djeca će kroz igru i u opuštenoj atmosferi imati priliku postupno usvajati vokabular i jezične strukture koje će primjenjivati u svakodnevnim situacijama.

Vremenik aktivnosti

Planirano trajanje Programa je od početka listopada do kraja lipnja, dva puta tjedno u poslijepodnevnim satima nakon redovitog desetosatnog programa.

U pedagoškoj godini 2018./2019. Program se provodi u Dječjem vrtiću „Ivančica“ Koprivnički Ivanec 30 sati tijekom pedagoške godine, jednom tjedno u trajanju od 30 minuta, a u Dječjem vrtiću „Potočić“ Koprivnički Bregi 60 sati tijekom pedagoške godine, dva puta tjedno po 30 minuta.

Nositelji Programa

Nositeljica Programa je odgojiteljica koja ima odgovarajući stupanj dodatne izobrazbe za provedbu kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi.

U pedagoškoj godini 2018./2019. Kraći program engleskog jezika provodi UP, obrt za poduku stranih jezika. Sam Program vodi magistra primarnog obrazovanja s pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik.

Način vrednovanja

Kvalitetu Programa kontinuirano će pratiti i unaprjeđivati odgojitelji kao refleksivni praktičari te ravnateljica i stručni suradnik Dječjeg vrtića ”Vrapčić”. Superviziju Programa vršit će i vanjski stručnjak.

Kontaktirajte nas :