Redoviti desetosatni program

Početna / Redoviti desetosatni program

Redoviti desetosatni program

Namjena Programa

Program je namijenjen djeci od jedne godine starosti do polaska u osnovnu školu.

Ciljevi Programa

Ciljevi Programa su stvaranje, poticanje i daljnje njegovanje svih pozitivnih čimbenika u djetetovu životu, poštujući:

– humanistički pristup i priznavanje prioriteta zakonitostima i suvremenim znanstvenim spoznajama o razvoju djeteta

– provođenje programa u neautoritarnoj , demokratskoj okolini i odnosima, kako u obitelji, tako i u institucionalnom smislu

– unaprjeđivanje kvalitete djetetova života u cjelini i razvijanje individualnih mogućnosti djeteta što obuhvaća očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih njegovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima

Zadovoljavanjem djetetovih potreba može se utjecati na razvoj osobina i sposobnosti djeteta i to:

1) zadovoljavanje osnovnih tjelesnih potreba

2) stvaralačke osobina koje dijete spontano pokazuje

3) radoznalost i aktivan, stvaralački odnos prema svijetu, težnja da doživljava, traži i stvara novo, uočava pitanja i probleme, samo pronalazi odgovore i rješenja koja se mogu i razlikovati od rješenja drugih, provjerava rješenja

4) komuniciranje, a osobito prirodna osjetljivost i razvoj mogućnosti doživljavanja, primanja, razumijevanja i izražavanja (stvaranja) poruka

Obilježja Programa

Program odgojno-obrazovnog rada temelji se na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Način ostvarivanja Programa

U okviru djelatnosti Vrtića ostvaruje se program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi djece u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djece i zahtjevima roditelja, program predškole te drugi programi umjetničkog, kulturnog vjerskog i sportskog sadržaja.

Sadržaji i aktivnosti odgojno-obrazovnog rada planiraju se na temelju promatranja i slušanja djece te zajedničkog dogovora s djecom, vodeći se njihovim interesima te individualnim i razvojnim mogućnostima. Potičemo usvajanje projektnog načina rada, tj. stvaranje integriranog kurikuluma gdje su djeca aktivni sudionici procesa učenja i oblikovanja strategija učenja. Djeca uče kroz igru, sudjelujući i čineći.

Vremenik aktivnosti

Program se provodi kao cjelodnevni boravak djece u vrtiću, odnosno kao redoviti desetosatni program ili redoviti devetosatni program (u Ždali). Radno vrijeme područnih objekata je od 6:00 do 16:00 sati, a u Ždali od 7:00 do 16:00 sati. Pedagoška godina traje od 1. rujna do 31. listopada.

Nositelji Programa

Neposredne zadaće odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi od navršene godine dana života do polaska u osnovnu školu provode odgojno-obrazovni djelatnici s odgovarajućom stručnom spremom.

Način vrednovanja

Odgojno-obrazovni rad, kao i svi ostali elementi programa evidentira se i dokumentira prema Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću.

Program se prati i vrednuje:

– uvidom u pedagošku dokumentaciju

– upitnicima i anketama

– foto i videozapisima

– bilješkama o razvoju djece, protokolima praćenja

– samorefleksijama i zajedničkim refleksijama odgojitelja i stručnih suradnika

– analizom sadržaja i aktivnosti

Roditeljima će biti ponuđene različite ankete, upitnici i skale procjene kojima će vršiti vrednovanje Programa, kao i mogućnost iznošenja mišljenja i sugestija na individualnim razgovorima, roditeljskim sastancima, putem kutića za roditelje. Vanjsko vrednovanje mogu vršiti refleksivni prijatelji iz drugih vrtića i akademske zajednice te nadležne institucije (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje odgoja i obrazovanja).

Kontaktirajte nas :