Program katoličkog vjerskog odgoja

Početna / Program katoličkog vjerskog odgoja

Program katoličkog vjerskog odgoja

Namjena Programa

Dječji vrtić Vrapčić program će provoditi u sklopu svog Godišnjeg plana i programa rada u koji su integrirani elementi vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi te pratiti njegovu provedbu na svim razinama.

Ciljevi Programa

Cilj je Programa senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi, drugomu, zajednici i prirodi te na poseban način prema Bogu.

U skladu s ciljevima cjelovitog ranog i predškolskog odgoja namjerava se njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja.

 Zadaće Programa:

 • pomagati djetetu da raste u povjerenju u samoga sebe razvijajući tako svoju osobnost
 • zadovoljiti djetetovu potrebu za pripadanjem i ljubavlju te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu
 • odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje
 • pobuđivati dječje čuđenje i divljenje te iskrenu i duboku radost prema Bogu Stvoritelju metodom stvaralačkog pripovijedanja i izražajnog čitanja biblijskih i književno-umjetničkih tekstova za predškolsku dob, komunikacijom sa simbolima i molitvenim izražavanjem, prateći ciklus liturgijske godine
 • razvijati osjećaj povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima
 • osigurati djetetu kvalitetu življenja razvijajući temeljne i bitne odrednice čovjekova bitka: ljepotu, istinu i dobrotu
 • pomagati djetetu u uspostavljanju autentičnih odnosa s drugima, osobito različitima, koji imaju drugačije religiozne navike i ponašanja u predškolskoj ustanovi i u životu uopće
 • omogućiti djetetu da igrom doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja
 • uvoditi dijete u prijateljsku komunikaciju s Bogom putem osobnog molitvenog izražavanja
 • omogućiti djetetu da se susretne s dobrim primjerima odnosno pozitivnim uzorima u životu svoje uže i šire okoline, koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrednote, s ciljem integracije i ispravnog poistovjećivanja

Obilježja Programa

Ovaj Program slijedi koncept katoličkoga vjerskog odgoja koji se provodi u svijetu. Uporišna mu je točka dokument Katoličke crkve Opći direktorij za katehezu. U njemu se obrazlažu temeljne misli vezane za predškolski vjerski odgoj.

Sadržaji katoličkog vjerskog odgoja dobro se integriraju u cjelokupni odgoj djeteta u izvanobiteljskoj predškolskoj ustanovi i doprinose njegovu kvalitetnom cjelovitom rastu i napretku. Isto tako, vjerujemo da koncept vjerskog odgoja pomaže djetetu da se na ispravan način priprema i za autentičan odnos s drugima, odnosno s onima koji imaju neke drugačije tradicije, navike i svjetonazor. Na taj način dijete se pravodobno priprema za život u različitostima koje se ne mogu zaobići, a koje su, uostalom, i obogaćenje za sve one koji ih ispravno shvate.

Vjerski odgoj ne događa se samo kroz informacije ili “učenje o Bogu”, već kroz splet niza životnih događanja i okolnosti koje dijete proživljava. U cjelokupnom odgojno-obrazovnom radu valja imati pred očima da je religioznost konstitutivna ljudskome biću te da bitno određuje njegov život, stvara nove i kvalitetnije međuljudske odnose sa sobom, s drugima, sa svime što postoji, posebice s Bogom, upućujući čovjeka na puninu života koju je Krist donio.

Način ostvarivanja Programa

Ovaj Program integrirat se u redovite programe Vrtića i to kao mogući:

–           cjelodnevni desetosatni/devetosatni program

–           poludnevni petosatni program

–           kraći program 2 puta tjedno

Kraći program može se ostvarivati i izvan redovitih programa Vrtića.

Odgojne skupine čine djeca vrtićke i jasličke dobi čiji su roditelji iskazali interes i potpisali potrebne suglasnosti, na području svih objekata u sastavu Dječjeg vrtića Vrapčić.

Vjerski odgoj će se ostvarivati u različitim vrstama interakcija djeteta u neposrednoj okolini, a to su različite životno-praktične i radne aktivnosti, raznovrsne igre, druženja i društveno-zabavni, umjetnički sadržaji, djetetovo izražavanje i stvaranje, istraživačko-spoznajne i specifične aktivnosti s kretanjem. Sve te aktivnosti određuje igra kao način na koji se dijete susreće s vjerskim sadržajem. Svaka će aktivnost kretati od djetetovog iskustva i doživljaja preko djetetova stvaralačkog izražavanja do dječje spoznaje.

Vremenik aktivnosti

Program će se provoditi kontinuirano tijekom cijele pedagoške godine.

Nositelji Programa

Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi provode osposobljene i stručno kompetentne odgojiteljice. Edukaciju su stekle na teološko-katehetskom doškolovanju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu što potvrđuju Mandatom dijecezanskog biskupa.

Za rad u odgojno-obrazovnoj skupini redovitog programa potrebno je osigurati dva djelatnika-odgojitelja predškolske djece sa završenim teološko-katehetskim doškolovanjem.

Za rad u odgojno-obrazovnoj skupini poludnevnog programa potrebno je osigurati jednog djelatnika-odgojitelja predškolske djece sa završenim teološko-katehetskim doškolovanjem.

Način vrednovanja

Vrtić će Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi uklopiti u Godišnji plan i program rada i Kurikulum Vrtića te pratiti njegovu provedbu na svim razinama kao i sve ostale programe koje vrtić provodi. Na kraju pedagoške godine vrednovat će se uspješnost provođenja svakog oblika Programa te odrediti smjernice za daljnju provedbu programa.

Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi i njegova provedba stručno će se nadzirati s više razina:

 1. Nacionalni katehetski ured HBK – viši savjetnici
 2. Katehetski ured Varaždinske biskupije
 3. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 4. ravnatelj/ica Vrtića uz neposrednu savjetodavnu pomoć stručnih suradnika

Godine 2008. Dječji vrtić Vrapčić imenuje se vježbaonicom Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u cjelini za program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi.

Program katoličkog vjerskog odgoja kao integriranog u redoviti desetosatni program u pedagoškoj godini 2019./2020. provode tri odgojiteljice u vjeri koje su zaposlene u Dječjem vrtiću “Ivančica”, Dječjem vrtiću “Zvončica” i Dječjem vrtiću “Potočić”.

Kontaktirajte nas :