Upravno vijeće

Početna / Upravno vijeće

Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Mandat članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrapčić traje četiri godine.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrapčić ima sedam članova, a čine ga:

 • pet članova iz reda osnivača
 • jedan član iz reda roditelja djece korisnika usluga
 • jedan član iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Ustanove.

 

Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama obavlja sljedeće poslove:

 1. uz suglasnost svih Osnivača:
 • donosi Statut,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića,
 • donosi Plan upisa djece u pedagošku godinu,
 • odlučuje o promjeni djelatnosti Vrtića,
 • odlučuje o osnivanju druge pravne osobe,
 • odlučuje o udruživanju u zajednicu ustanova,
 • odlučuje o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanje,
 • odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina ili pokretne imovine pojedinačna vrijednost kojih prelazi 9.290,60 EUR
 • odlučuje o izdavanju mjenica i drugih sredstava osiguranja plaćanja vrijednost kojih prelazi 9.290,60 EUR
 • odlučuje o davanju u zakup objekata i prostora Vrtića ili promjeni namjene objekata i prostora,
 • odlučuje o načinu raspolaganja dobiti Vrtića,
 • odlučuje o pokriću gubitka Vrtića,
 1. predlaže Osnivačima:
 • imenovanje i razrješenje ravnatelja Vrtića,
 • promjene naziva i sjedišta Vrtića,
 • statusne promjene Vrtića,
 1. podnosi Osnivačima:
 • izvješće o radu Vrtića,
 •  financijski plan i financijska izvješća Vrtića,
 1. donosi odluke i obavlja sljedeće poslove:
 • donosi odluku o upisu djece za pedagošku godinu,
 • donosi druge opće akte utvrđene zakonom i Statutom Vrtića,
 • donosi godišnji plan i program rada Vrtića, te nadzire njihovo provođenje,
 • donosi financijski plan i godišnji obračun financijskog plana Vrtića,
 • odlučuje o zasnivanju radnog odnosa radnika, osim o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do 60 dana,
 • odlučuje o prestanku radnog odnosa radnika,
 • odlučuje o pojedinačnim pravima radnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano,
 • odlučuje o žalbama roditelja odnosno skrbnika djece,
 • odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina ili pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost u iznosu od 2.654,46 EUR do 9.290,60 EUR,
 • razmatra predstavke i prijedloge građana od interesa za rad Vrtića,
 • razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada u Vrtiću,
 • predlaže ravnatelju mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Vrtića, te osnovne smjernice za rad i poslovanje Vrtića.

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i drugim općima aktima Vrtića.

 

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec:

 

 1. IVANA SERDARUŠIĆ, predsjednica iz redova osnivača, Općina Đelekovec
 1. SINIŠA MAROŠEVAC, član iz reda osnivača, Općina Koprivnički Bregi
 1. EUGEN PALI, član iz reda osnivača, Općina Gola
 1. GORAN PATLJAK, član iz reda osnivača, Općina Koprivnički Ivanec
 1. ANA VALEK, članica iz reda osnivača, Općina Legrad
 1. NATALIJA VULJAK, članica iz reda roditelja,
 2. JELENA POSAVEC, članica iz reda odgojitelja i stručnih suradnika,

 

Ustanova Dječji vrtić Vrapčić nije obvezna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima o kojima se po zakonu javnost mora isključiti, tj. ako se radi o informacijama za koje su propisana ograničenja prava na pristup informacijama prema odredbama Zakona.

 

Prijedloge, zamolbe i slično od interesa za rad Dječjeg vrtića Vrapčić, građani mogu putem elektroničke pošte info@vrapcic-djecji-vrtic.hr proslijediti na razmatranje Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vrapčić.

DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ ĐELEKOVEC

POZIVI

POZIV 39. SJEDNICA

POZIV 38. SJEDNICA

 

ZAPISNICI

ZAPISNIK 38. SJEDNICA WEB

Kontaktirajte nas :