Program predškole

Početna / Program predškole

Program predškole

Namjena Programa

U sklopu Dječjeg vrtića Vrapčić organizira se provođenje Programa predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu:

 • integrirani program za djecu polaznike redovitog desetosatnog programa
 • za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim desetosatnim programom u Vrtiću u trajanju od 250 sati godišnje

Djeca s teškoćama u razvoju, kao i djeca pripadnici romske nacionalne manjine polaze Program predškole u trajanju od dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Ciljevi Programa

Ovim Programom predškole želimo utjecati na cjelovit razvoj djeteta te pripremiti dijete za polazak u osnovnu školu, ali i:

 • potaknuti dijete na učenje kroz igru i vlastitu angažiranost
 • vježbati predčitačke vještine (temelj su uspješnog svladavanja čitanja i pisanja)
 • vježbati predmatematičke vještine (temelj su uspješnog svladavanja matematike)
 • stjecati društvene vještine koje su potrebne za uspješno snalaženje u školi, ali i životu uopće
 • potaknuti razvoj pozitivnih osobina dječje ličnosti te razvijati emocionalnu inteligenciju
 • poticati volju za učenjem
 • obogaćivati iskustvo o prirodnom (svijet biljaka i životinja, godišnja doba) i kulturnom okruženju (moj grad, zavičaj, snalaženje u prometu, kulturno-higijenske navike…)
 • omogućiti rad na računalu (Sunčica među slovima, Sunčica među brojevima, Sunčica u prirodi, Sunčica u prometu…)
 • razvijati individualne potencijale svakog djeteta i dosezanje optimalne razine spremnosti za nove oblike učenja
 • osposobljavati za prihvaćanje obveza, u koje će se uklopiti i buduće školske obveze
 • poticati spontana ponašanja i izražavanje potreba
 • prevenirati teškoće u početnom čitanju i pisanju
 • poticati volju za učenjem u suradnji s drugima
 • poticati otvorenost za primanje, slanje i razumijevanje usmenih i pisanih, verbalnih i neverbalnih poruka (razvoj komunikacijskih vještina)
 • razvijati pozitivnu sliku o sebi
 • razvijati vještine asertivnosti i samoočuvanja
 • razvijati svjesnost i praktične vještine za očuvanje vlastita zdravlja i zaštitu okoliša
 • obogaćivati iskustva o prirodnom i kulturnom okruženju
 • razvijati pozitivne stavove djeteta prema školi
 • naučiti dijete na uspoređivanje i procjenjivanje
 • sustavno poticati interes djeteta za školu
 • razvijati radne navike djeteta u izvršavanju obveza
 • na vrijeme i u dobrom ozračju izvršiti tehničke pripreme za polazak u školu

Obilježja Programa

 • zadovoljavanje dječjih primarnih (bioloških) potreba u suradnji s roditeljima te poticanje svih aspekata djetetova razvoja
 • nastojanje da dijete dobije osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti
 • utjecaj na djetetovu osobnost u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi pružanjem prigoda i mogućnosti za samoostvarenje, omogućivanje stjecanja iskustva o različitostima te upućivanje na osnovne moralne vrijednosti i tradicije kojoj dijete pripada
 • poticanje razvoja osjećaja brižnosti za zajednicu u kojoj živi, zemlju i okruženje
 • omogućiti da svako dijete spontano pokazuje i razvija svoje stvaralačke osobine, uz izražavanje svojih potreba, osjećaja, želja, opažanja, zamisli, radoznalosti, inicijative, uživljavanja
 • upoznavanje s osnovnim socijalnim vještinama, stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj i uspješno uključivanje u program prvog razreda osnovne škole
 • praćenjem razvoja djeteta moguće je uočiti posebne potrebe djeteta, usklađivati s njima postupke, surađivati s roditeljima koji će se, ako je potrebno, obratiti stručnjacima za prevenciju mogućih poremećaja

Način ostvarivanja Programa

Rad Programa predškole odvija se u prostorima dječjega vrtića. Program se odvija u sobi dnevnog boravka vrtićke skupine, uz korištenje terase, garderobe i dječjeg igrališta. Program predškole ostvaruje se uz korištenje namjenski standardizirane osnovne i didaktičke opreme primjerene ovoj dobi djece te funkcionalne u odnosu na njihove aktivnosti, igre i učenje. Pod osnovnom opremom misli se na stolove, police, elemente i namještaj koji su u funkciji oformljivanja različitih centara za igre i aktivnosti djece. U svrhu oformljivanja centara oblikovat će se poticajno prostorno-materijalno okruženje koje čine lako dostupni, opremljeni centri aktivnosti u vrtiću, te neoblikovani i prirodni materijali koji će uz sve ostalo stimulirati i ekološki osviještene osobnosti djeteta te kojima bi djeci bilo omogućeno građenje iskustva i znanja po vlastitoj mjeri, prema individualnim mogućnostima, a u funkciji optimalnog učenja, po propisanom programu, ali i sukladno sposobnostima i talentima djece.

Vremenik aktivnosti

Program predškole za djecu koja nisu polaznici redovitog desetosatnog programa provodi se od 1. listopada do 31. svibnja u trajanju od 250 sati godišnje.

Nositelji Programa

Ravnatelj ustanove, osim voditeljice, najodgovornija je osoba za osiguranje potrebnih preduvjeta za normalan rad Programa predškole.

Voditeljica, odgojiteljica predškolske djece, uz sudjelovanje i pomoć ostalih sudionika – suradnika, ostaje temeljnim, neposrednim izvršiteljem i kreatorom izvedbenog programa. Voditeljice Programa su odgojiteljice koje rade u Dječjem vrtiću Vrapčić.

Stručni profil voditelja Programa predškole obuhvaća:
a) temeljito poznavanje mogućnosti djece u 6. godini života
b) temeljito poznavanje programa, odnosno svih činjenica važnih za stvaranje dobrog izvedbenog programa
c) poznavanje i znalački odabir načina i sredstava za koje se zna da će imati najveći učinak u razvojnom poticanju djece
d) osposobljavanje za uspješnu komunikaciju sa svim čimbenicima koji mogu doprinijeti uspješnom pripremanju djece za polazak u školu, ponajprije roditeljima polaznika Programa
e) sposobnost i otvorenost za prihvaćanje i upoznavanje novih znanstvenih spoznaja koje će smišljeno nastojati ugraditi u program rada predškole
f) razumijevanje potreba, želja, osjećaja, tegoba i mogućih problema svakog djeteta
g) uspostavljanje suradničkih odnosa s roditeljima polaznika

Način vrednovanja

Na temelju izrađenog tromjesečnog plana rada, organizacijskih i materijalnih uvjeta te dnevnog plana, suradnje s roditeljima, odgojitelji će bilježiti napredovanja, zapažanja ili uočene posebne potrebe djeteta u Knjizi pedagoške dokumentacije za rad s djecom  u godini prije polaska u školu. Prate se rezultati u odnosu na individualni rad sa svakim djetetom, rad  u manjim skupinama, te rad u zajedničkim aktivnostima djece; djece i odgojitelja; djece, roditelja i odgojitelja, kao i u suradnji s ostalim stručnim suradnicima (vanjskim čimbenicima). Odgojitelj osim toga vodi imenik djece, evidenciju dolazaka djece, dokumentira aktivnosti foto i videozapisima. Zajedno sa stručnim timom pratit će i procjenjivati svoju metodičku kreativnost, primjenjivanje suvremenih oblika i metoda rada  u odgojno-obrazovnom procesu. Na kraju pedagoške godine piše izvješće o radu i provođenju Programa predškole.

Odgojitelj prati svako dijete pojedinačno procjenjujući njegov stupanj razvoja i u skladu s tim radi na poticanju individualnih sposobnosti, na taj način potičući razvoj i jačanje njihova samopoštovanja, upornosti i kreativnosti. Sve se dokumentira u individualnim dosjeima djeteta i čini redovitu dokumentaciju polaznika predškole.

Na kraju Programa organizira se zajedničko druženje djece, roditelja i voditelja/ice Programa, gdje se prezentira dio ostvarenog programa, ekspresija doživljaja djeteta onim sredstvima izražavanja u kojima je ono najbolje.

Uspješnost realizacije Programa i učinkovitosti odvijat će se uspoređivanjem podataka o djetetovu razvoju i razvojnim potrebama dobivenih na početku i na kraju pedagoške godine. Praćenje dječjeg napretka u predškoli počinje dobivanjem prvih informacija od roditelja u prvim susretima. To su osnovni podaci o zdravlju i tjelesnom razvoju, mogućim razvojnim zaprekama ili posebnim talentima. Tijekom ostvarivanja izvedbenog programa, voditelj će bilježiti važne napomene glede izvedbe programa, o sudjelovanju pojedinog djeteta, mogućim problemima, kao i primjedbe za poboljšanje njegova rada. Ne dajući na kraju Programa predškole nikakve konačne prosudbe o djetetu, voditelj može pripremiti svoje mišljenje o tome u čemu se neko dijete pokazalo uspješnim i na koji način te o tome obavijestiti i roditelje.

Vrednovanje programa realizirat ćemo prema ciljevima i zadaćama koje smo planirali u Programu predškole. Odgojitelj će vrednovanje procjenjivati foto dokumentacijom, praćenjem razvoja dječjih crteža, praćenjem napretka djetetovih sposobnosti i ažuriranjem podatka nakon obavljanja razvojnih praćenja po mjesecima; stupanj zainteresiranosti svakog pojedinog djeteta kao i zadovoljstvo djece s obzirom na ponuđeni sadržaj ili spontane igre. Roditelji su uključeni i aktivno sudjeluju u kreiranju, ostvarivanju i vrednovanju Programa (ankete, upitnici…), ali su i aktivni čimbenici provođenja Programa ovisno o zainteresiranosti glede prezentiranja i doprinosa određenim tematskim aktivnostima, prema svojoj stručnosti i kompetencijama.

Kontaktirajte nas :