Početna / Rad s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu

Rad s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu

Sažetak:

Polazak u prvi razred osnovne škole velik je događaj za cijelu obitelj: u prvom redu za budućeg đaka, ali i njegove roditelje te članove šire obitelji. Na neki je način to prvi veliki korak na putu k zrelosti, onaj u kojem se potvrđuje sav trud, ali i pažnja i ljubav koji su do tog trenutka uloženi u odgoj djeteta. Dijete se mora prilagoditi novim pravilima ponašanja: sjediti na jednom mjestu duže vrijeme, pratiti aktivnost do kraja, doći na početak nastave, a njegova sposobnost učenja i izvršavanja zadataka stalno se procjenjuju. Također, to je prva provjera djetetovih socijalnih, emocionalnih, intelektualnih i drugih sposobnosti. Stoga je važno posvetiti pozornost pripremi djeteta za školu.

Zakonska regulativa i obveze

Prema aktivnim zakonima i podzakonskim aktima u Republici Hrvatskoj, u prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 31. ožujka tekuće kalendarske godine napune šest godina. Prije upisa u školu obavezan je komisijski pregled. Sva djeca koja su zakonski školski obveznici moraju se prijaviti na pregled. Ako komisija za upis utvrdi da dijete zbog svog psihofizičkog stanja nije spremno za školu, odgodit će mu upis za jednu školsku godinu.

Ustrojstvo Programa predškole

Program predškole za djecu koja pohađaju vrtić integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića.

Obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi najbližima njegovom mjestu stanovanja koji provode program predškole za djecu koja ne pohađaju vrtić.

Program predškole svake se godine provodi od 1. listopada do 31. svibnja tekuće pedagoške godine. Djeca pripadnici romske nacionalne manjine mogu se upisati u Program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Zadaće Programa predškole:

 • Bogatim i raznovrsnim poticajima podržati i potaknuti ostvarivanje djetetovih potencijala
 • Pridonijeti razvijanju djetetovih radnih navika
 • Prenijeti pozitivan stav prema školi
 • Potaknuti socijalizaciju djece

Svrha programa:

 • Poticati djetetovu samostalnost
 • Provoditi brojne praktične aktivnosti (potičući želju da što više toga učini samostalno u brizi za sebe)
 • Poticati proživljavanja, istraživanja i upoznavanja vlastitih misli, ponašanja i osjećaja (socio-emocionalna samostalnost)
 • Poticati djetetovu krupnu i finu motoriku
 • Poticati kretanje, spretnost i usklađivanje pokreta svoga tijela kroz ples, motoričke igre i aktivnosti na svježem zraku
 • Poticati razvoj vizualno-motorne koordinacije
 • Dijete se potiče na nesputano korištenje govora i govorni razvoj
 • S djecom je potrebno vježbati kulturno ophođenje i komuniciranje u raznim situacijama
 • Poticati spoznajni razvoj
 • Razvijati osjetljivost djeteta za različite oblike komunikacije (razvijamo zanimanje za predvještine čitanja i pisanja i predmatematičke vještine- logičko mišljenje)
 • Poticati djetetovo snalaženje u okolini
 • Poticati socio-emocionalni razvoj
 • Poticati djecu na suradnju, dogovaranje i verbalno rješavanje sukoba
 • Razvijati empatiju kod djece i verbalizirati suosjećanje
 • Kroz igru potaknuti djecu na uočavanje opasne situacije

Na kraju Programa organizira se obvezno druženje  djece, roditelja i voditeljica programa, gdje se prezentira dio ostvarenog Programa. Djeca se uključuju u predstave, izlete koje organizira vrtić, sudjeluju u nastavi svojih budućih učiteljica. Roditelji se također aktivno uključuju u rad vrtića partnerskim odnosom te sudjelovanjem na roditeljskim sastancima koje organiziraju odgojiteljice, stručni tim vrtića i buduće učiteljice razredne nastave.

Praćenje i evaulacija postignuća

Uspješnost realizacije Programa i učinkovitosti predškole odvija se uspoređivanjem podataka o djetetovu razvoju i razvojnim potrebama dobivenih na početku i na kraju pedagoške godine. Praćenje dječjeg napretka u predškoli počinje dobivanjem prvih informacija od roditelja u prvim susretima. To su osnovni podaci o zdravlju, tjelesnom razvoju, mogućim razvojnim zaprekama ili posebnim talentima. Tijekom ostvarivanja izvedbenog programa odgojitelj bilježi važne napomene glede izvedbe programa, sudjelovanja pojedinog  djeteta, mogućih problema, kao i primjedbe važne za poboljšanje njegova rada. I to na ove načine: procjene postignuća i kompetencija djeteta, video i fotozapisi, prikupljanje izjava djece, dječji uradci, verbalni izričaj. Na kraju rada predškole odgojitelj roditeljima daje svoje mišljenje o tome u čemu se dijete pokazalo uspješnim i na koji način, ali ne daje nikakve konačne prosudbe o djetetu.

Iz prakse u radu s djecom primjećuje se da djeca u zadnjoj godini pripreme za školu uspiju savladati veći broj zadaća i odlaze u školu dobro pripremljena.

Polazak u školu je normalan slijed događaja. Nije ga potrebno previše naglašavati, ali niti zanemarivati njegovu važnost.  O stavu odgojitelja i roditelja ovisi i stav djeteta prema školi i učiteljima.  Stoga zadatak odgojitelja i roditelja je da šire pozitivne informacije o školovanju te da se djecu motivira za rad, stjecanje novih iskustava kako bi se u školi osjećali uspješnima, radoznalima i zainteresiranima za nove sadržaje.

 

Literatura:

PRIRUČNIK ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED

Jadranka Oštarčević, dipl. pedagog, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge

Priručnik sadrži zakone i teorijske osnove

*NARODNE NOVINE –https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_107_2081.html

PRAVILNIK O SADRŽAJU I TRAJANJU PROGRAMA PREDŠKOLE

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Članak 44. stavka 5. Zakona o osnovnom školstvu (“Narodne novine”, broj 59/90)

*SREDIŠNJI DRŽAVNI PORTAL:

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014)

* PREDŠKOLA –  vodič za voditelje i roditelje

Anka Došen – Dobud

*MZO-https://mzo.hr/hr/program-predskole

Internet stranice na temu: Program predškole

Odgojiteljice N.V. i S.M.